The guys I bp with here in CA are all in for a 11 item trip. Good time to go stoveless.
Duane